Algemene voorwaarden

 

Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de klant en Chantal de Graaff gesloten opdrachten.

Algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de door de klant en Chantal de Graaff gesloten opdrachten.

Chantal de Graaff behoudt het recht informatie op onder andere social media en de website ten alle tijden te wijzigen.

Bij het boeken van een opdracht gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Chantal de Graaff.

Er zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummers, emailadres) openbaar gemaakt worden of doorgegeven worden aan derden.

Opdracht
Een opdracht kan bestaan uit een vaste prijs welke op de website en/of in de informatiebrochure is vermeld of uit een offerte waarin andere en/of extra afspraken zijn vermeld met een prijs afgestemd op het aantal uren wat nodig is om de opdracht juist en tijdig uit te voeren.

Een aangevraagde opdracht is pas definitief na bevestiging per e-mail en betaling.

In geval van een offerte op maat ontvangt de klant een offerte per e-mail. Indien de klant hiermee akkoord gaat dient de klant een ondertekende bevestiging te sturen aan Chantal de Graaff. Een ondertekende bevestiging mag zowel per post als per e-mail worden verstuurd als foto (JPG) of PDF.

Een bevestigde overeenkomst kan alleen worden gewijzigd als beide partijen hiermee akkoord zijn.

De overeenkomst eindigt als zowel Chantal de Graaff als de klant aan alle verplichtingen hebben voldaan.

Indien door omstandigheden de opdracht niet tijdens de gemiddelde tijdsduur zoals aangegeven in de informatiebrochure kan worden voldaan, kan de opdracht alleen door Chantal de Graaff verlengd worden en/of verplaatst worden naar een andere locatie en/of ander moment. De klant dient tijdens de opdracht aan Chantal de Graaff kenbaar te maken dat hij/zij hiervan gebruik wil maken.

Annulering
Bij annulering wegens ziekte van klant wordt er een nieuwe afspraak ingepland. De klant dient dit minimaal 24 uur voor de opdracht kenbaar te maken. Bij annulering zonder geldige reden, te weten: ziekte of overlijden, is Chantal de Graaff genoodzaakt om 50% van het totaalbedrag in rekening te brengen wegens het missen van voorziene inkomsten.

Ziekte of overmacht
Chantal de Graaff zal er alles aan doen de boeking door te laten gaan, tenzij dit onmogelijk is door ziekte of extreme weersomstandigheden. Er wordt een nieuwe afspraak gepland. In het geval van bruiloften doet Chantal de Graaff er alles binnen haar machten aan om een geschikte vervanger te regelen.

Auteursrecht en eigendomsrecht
Het auteursrecht en eigendomsrecht van de foto’s ligt bij Chantal de Graaff.

Chantal de Graaff heeft het recht foto’s te gebruiken voor marketings- en publicatiedoeleinden. Indien hier bezwaar tegen is moet dit voorafgaand aan de shoot schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Chantal de Graaff.

De klant mag de foto’s gebruiken voor beperkte non-commerciele publicatie zonder dit Chantal de Graaff te vragen, zolang de naam Chantal de Graaff Photography erbij wordt gemeld.

Levering
De foto’s die de klant ontvangt sluiten aan bij de stijl van Chantal de Graaff Photography.

De RAW (onbewerkte) bestanden van de beelden worden niet vrijgegeven.

De klant ontvangt binnen de aangegeven termijn vermeld op website de foto’s digitaal middels een afgeschermde online galerij en ontvangt hiervoor de inloggegevens per mail. Vanuit de online galerij kan de klant de gewenste foto’s conform het overeengekomen pakket selecteren. 

Extra foto’s kunnen worden aangeschaft tegen een meerprijs per foto. De extra gekozen foto’s voegt de klant aan zijn/haar selectie toe.

De klant maakt de selectie binnen 5 dagen kenbaar aan Chantal de Graaff en ontvangt  binnen 10 dagen na de selectie de gekozen foto’s  zonder watermerk. De foto’s worden nabewerkt in de galerij getoond en aangeleverd en mogen niet nader bewerkt worden.

Chantal de Graaff is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen in fotoboeken en/of op afdrukken die niet geleverd zijn door Chantal de Graaff.

Feedback
Feedback betreffende de gemaakte foto’s kan tot maximaal één week na aflevering van de foto’s schriftelijk worden doorgegeven aan Chantal de Graaff. Als deze feedback niet binnen één week doorgegeven wordt, wordt ervan uitgegaan dat er geen feedback van toepassing is op de foto’s. 

Chantal de Graaff verwerkt de aangegeven feedback binnen 30 dagen, afhankelijk van de feedback van de klant.

Betaling
De prijs van de opdracht wordt vooraf middels de website of de offerte kenbaar gemaakt door Chantal de Graaff. De betaling geschied bij het maken van de boeking om deze definitief te maken. Bijgekomen kosten door het bestellen van extra foto’s, reis- en parkeerkosten worden indien nodig achteraf verrekend.

De prijs van de shoot is exclusief reis- en parkeerkosten buiten Enkhuizen.

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de klant te worden vergoed.

Bij een opdracht op een binnenlocatie dient de betaling vooraf betaald te zijn om de plek definitief te boeken.

Indien Chantal de Graaff het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

Bewaren bestanden
Het door Chantal de Graaff opgenomen fotomateriaal, zal tot vier maanden na de oplevering van het eindresultaat bewaard blijven. Na deze vier maanden heeft Chantal de Graaff het recht om het materiaal te verwijderen. 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden.

Slotbepalingen
Op alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Chantal de Graaff heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzingen. Wijzigingen treden in werking 1 maand na het bekend maken ervan aan klant.

Versie april 2023