Privacyverklaring

Februari 2020

Chantal de Graaff Photography, gevestigd aan Prinsenstraat 12 1601CR Enkhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
https://www.chantaldegraaff.nl
Prinsenstraat 12 1601CR Enkhuizen
+31631349433
info@chantaldegraaff.nl
Kvk: 77453867

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Chantal de Graaff Photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
Internetbrowser en apparaat type

Chantal de Graaff Photography heeft uw persoonsgegevens nodig om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen en om haar diensten te kunnen leveren. Indien u geen persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunt u geen gebruik maken van onze diensten. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Chantal de Graaff Photography verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
– Ras of etniciteit, aangezien dit af te leiden is van portret;
– Medische gegevens door dragen van bijvoorbeeld een bril op de foto;
– Religieuze voorkeur bij het vastleggen van ceremonies of door het dragen van religieuze uitingen;
Deze gegevens worden verwerkt voor journalistieke en artistieke doeleinden en mogen gepubliceerd worden op grond van gerechtvaardigd belang om beroep te kunnen uitoefenen en portfolio mee te vullen. Dit laatste is van marketing- en commercieel belang om aan te tonen wat voor foto’s Chantal de Graaff Photography maakt en daarmee nieuwe klanten aan te trekken. Daarnaast is het verwerken van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, daar waar Chantal in opdracht van de klant foto’s maakt waarop deze persoonsgegevens zichtbaar zijn.

Chantal heeft haar belang afgewogen tegen het privacybelang van de betrokkenen waarvan de persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang worden verwerkt. Daarbij verwerkt Chantal de Graaff Photography niet meer gegevens dan noodzakelijk is om haar doel te berekenen en haar gerechtvaardigd belang te waarborgen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@chantaldegraaff.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Chantal de Graaff Photography verwerkt jouw persoonsgegevens alleen wanneer dat volgens de AVG is toegestaan en voor de onderstaande doeleinden. Wanneer er verwezen wordt naar het gerechtvaardigd belang bij een doel wordt daarmee bedoeld dat het verwerken van deze gegevens van belang is om het beroep als fotografe te kunnen uitvoeren.

Chantal heeft haar belang afgewogen tegen het privacybelang van de betrokkenen waarvan de persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang worden verwerkt. Daarbij verwerkt Chantal de Graaff Photography niet meer gegevens dan noodzakelijk is om haar doel te berekenen en haar gerechtvaardigd belang te waarborgen.

Contact
Heb je contact met Chantal opgenomen per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons. Deze gegevens verwerken we maximaal 7 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, over welke shoot het ging en wat er toen is afgesproken. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.
Daarnaast moet Chantal jou kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en jouw adresgegevens weten om goederen en diensten bij je af te leveren. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Recensies
Wanneer je een recensie schrijft plaatsen wij deze onder vermelding van jouw voornaam op onze website en kan dit oneindig blijven staan, tenzij jij een verwijderingsverzoek bij ons indient. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze recensies te laten staan. Dit is van marketingbelang om aan te tonen hoe de diensten van Chantal de Graaff Photography worden ervaren en daarmee nieuwe klanten aan te trekken;

Offerte
Indien je een offerte bij Chantal de Graaff Photography opvraagt verwerken wij jouw bedrijfs- (indien het betrekking heeft tot een business shoot) en persoonsgegevens in de offerte. Offertes worden 7 jaar bewaard om aan te tonen waaruit de factuur is opgemaakt. Dit is een wettelijke verplichting.

Facturatie
Naar aanleiding van een opdracht verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn je naam en e-mailadres en de gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren facturen en betaalgegevens 7 jaar. Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die bijvoorbeeld de Belastingdienst als bewaartermijn heeft gesteld.

Nieuwsbrief
Om onze klanten op de hoogte te houden van nieuws en nieuw aanbod wordt er een nieuwsbrief verzonden. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hier zelf voor hebt aangemeld of geregistreerd staat als klant. Om de nieuwsbrief te versturen worden je naam en e-mailadres voor dit doeleinde opgeslagen. De juridische grondslag voor het verwerken van de gegevens is gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang. De gegevens worden verwijderd wanneer je je uitschrijft voor de mailing. In iedere nieuwsbrief bieden wij je de mogelijkheid om je uit te schrijven.

3. Geautomatiseerde besluitvorming
Chantal de Graaff Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Chantal de Graaff Photography bewaart persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang en niet langer dan noodzakelijk om de werkzaamheden te realiseren waarvoor deze gegevens nodig zijn. De onderstaande bewaartermijnen, conform wettelijke verplichting, zijn van toepassing:

Personalia: 7 jaar;
Adres: 7 jaar;
Contactgegevens: 7 jaar;
Foto’s: max. 3 jaar, tenzij anders overeengekomen of bij gebruik op sociale media en website. Dan geldt: tot beëindiging van diensten of tot verzoek verwijdering.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Chantal de Graaff Photography tracht persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar is soms genoodzaakt diensten buiten de EER in te zetten. Dit zijn diensten uit landen die door de Europese Commissie als adequaat land zijn aangemerkt. Chantal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Chantal de Graaff Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
• Hosting van onze website
WordPress
Boekhouder
Boekhoudprogramma
Mailservers
Wetransfer
Pixieset
Telefoondiensten
Apple (gebruik Pages en Numbers)

Daarnaast maakt Chantal de Graaff Photography gebruik van sociale media zoals LinkedIn, Instagram en Facebook. Lees de privacyverklaringen van deze social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chantal de Graaff Photography gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Chantal de Graaff Photography gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ]

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Chantal de Graaff Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@chantaldegraaff.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Chantal de Graaff Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Chantal de Graaff Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@chantaldegraaff.nl